SAFETYLIT WEEKLY UPDATE

We compile citations and summaries of about 400 new articles every week.
RSS Feed

HELP: Tutorials | FAQ
CONTACT US: Contact info

Search Results

Journal Article

Citation

Bilous O, Vavrinevych O. Ukrainian scientific medical youth journal 2022; 134(4): 80-86.

Vernacular Title

Прогнозування гострих отруєнь у працівників сільського господарства при застосуванні пестицидів на ягідних та баштанних культурах

Copyright

(Copyright © 2022)

DOI

10.32345/USMYJ.4(134).2022.80-86

PMID

unavailable

Abstract

Acute pesticide poisoning is a global health problem. According to the WHO, poisoning by chemicals, including chemical plant protection products, is a leading non-communicable disease. Violation of the rules for working with pesticides leads to the occurrence of occupational diseases among workers. Therefore, compliance with pesticide regulations and the use of personal protective equipment is a very important preventive measure. The purpose of our work: to predict the occurrence of acute toxic effects in workers who treat berry and melon crops with pesticides. Research materials and methods: to assess the probability of acute toxic effects among workers who deal with active substances and preparations based on them. We calculated three indicators: the coefficient of possible inhalation poisoning (DSanPiN 8.8.1.002-98), the selectivity of pesticides by inhalation pesticides and the selectivity of pesticides under dermal exposure according to the method of Sergeeva S.G.

RESULTS: according to the "Hygienic classification of pesticides by degree of danger" DSanPiN 8.8.1.002-98 all tested active substances belong to the 4th class of danger according to the coefficient of possible inhalation poisoning, which was less than 0,5. The coefficient of selectivity of the action of pesticides during inhalation exposure to active substances was in the range of 7,41 - 1000,0. For cyprodinil, phenhexamid, azoxystrobin, pyraclostrobin, copper chloride, pendimethalin, S-metolachlor, glyphosate, and abamectin, it was less than 100, indicating their relatively low selectivity of action. Other studied active substances had a high selectivity of action, since this coefficient was more than 100. It was established that all studied drugs have sufficient selectivity of action when inhaled. The coefficient of selectivity for dermal exposure was more than 100 for all the studied active substances, except for S-metolachlor and glyphosate. Preparations Trinol, VG, Signum, VG, Ridomil Gold R 161 WG, VG, Stomp Aqua, SK, Dual Gold 960 EC, KE, Herbolex v.r. have low selectivity of action when entering through the skin, all other pesticides have sufficient selectivity of action. The obtained data indicate that all the active substances under study are not dangerous (hazard class 4), according to DSanPiN 8.8.1.002-98. Therefore, when working with these substances you need to follow hygienic regulations.

===

гостре отруєння пестицидами - це глобальна проблема охорони здоров'я. За
даними ВООЗ отруєння хімічними речовинами, в тому числі хімічними засобами захисту рос-
лин посідає провідне місце серед захворювань неінфекційного характеру. Порушення правил
роботи з пестицидами приводить до виникнення професійних захворювань у працівників. Тому
дуже важливою профілактичною мірою є дотримання регламентів роботи з пестицидами
та використання індивідуальних засобів захисту працівників. Мета нашої роботи: прогно-
зування виникнення гострих токсичних ефектів у працівників, які проводять обробку ягідних
та баштанних культур пестицидами. Матеріали та методи дослідження: для оцінки ймо-
вірності виникнення гострих токсичних ефектів у працівників, які мають справу із діючими
речовинами та препаратами на їх основі, ми розрахували три показники: коефіцієнт можли-
вого інгаляційного отруєння (ДСанПіН 8.8.1.002-98), коефіцієнт вибірковості дії пестицидів
при інгаляційному впливі та коефіцієнт вибірковості дії пестицидів при дермальному впливі
за методикою Сергєєва С.Г. Результати: згідно з "Гігієнічною класифікацією пестицидів за
ступенем небезпечності" ДСанПіН 8.8.1.002-98 всі досліджувані діючі речовини, відносяться
до 4 класу небезпечності за коефіцієнтом можливого інгаляційного отруєння, який становив
менше 0,5. Коефіцієнт вибірковості дії пестицидів при інгаляційному впливі діючих речовин був
у межах 7,41 - 1000,0. Для ципродинілу, фенгексаміду, азоксистробіну, піраклостробіну, хлоро-
кису міді, пендиметаліну, S-метолахлору, гліфосату та абамектину він становив менше 100,
що свідчить про їх відносно низьку вибірковість дії. Інші досліджувані діючі речовини мали
високу вибірковість дії, оскільки даний коефіцієнт був більше 100. Встановлено, що всі дослі-
джувані препарати володіють достатньою вибірковістю дії при інгаляційному надходженні.
Коефіцієнт вибірковості дії при дермальному впливі був більше 100 у всіх досліджуваних дію-
чих речовин, окрім S-метолахлору та гліфосату. Препарати Тринол, ВГ, Сігнум, ВГ, Ридоміл
Голд R 161 WG, ВГ, Стомп Аква, СК, Дуал Голд 960 EC, КЕ, Герболекс в.р. володіють низькою
вибірковістю дії при потраплянні через шкіру, всі інші пестициди мають достатню вибірко-
вість дії. Отримані дані свідчать, що всі досліджувані діючі речовини є малонебезпечними (4
клас небезпеки), згідно ДСанПіН 8.8.1.002-98. Отже, при роботі з даними речовинами потріб-
но дотримуватись гігієнічних регламентів та використовувати індивідуальні засоби захисту.


Language: ua

NEW SEARCH


All SafetyLit records are available for automatic download to Zotero & Mendeley
Print